• Tomasz Wilmański, Maria Piasecka, Inge Mahn, René Block